top of page

Betingelser

Gældende betingelser ved indgåelse af aftale mellem kunden og Korrekturbureauet.

Ydelser

Korrekturbureauet læser korrektur på alle typer tekster i Word, PowerPoint og PDF i overensstemmelse med Dansk Sprognævns retskrivningsregler. Arbejdet består i levering af korrekturlæsning efter forudgående aftale med kunden, når kunden ved svar på e-mail har accepteret Korrekturbureauets tilbud. Dokumenter i Word-format leveres med synlige rettelser foretaget i Words rettefunktion. PDF-filer leveres med rettelser foretaget med Adobes markeringsværktøj, som kunden efterfølgende selv skal indsætte i sit eget dokument. PowerPoints leveres i korrekturlæst stand uden synlige rettelser, idet rettelser foretages direkte i teksten. Ved PDF-filer vil eventuelle kommentarer kunne ses i kommentarfelter, og i PowerPoints vil eventuelle kommentarer anføres i et særskilt dokument.

Korrekturbureauet leverer korrekturlæsning til kunden ved fremsendelse pr. e-mail eller upload af det færdige dokument til kunden, jf. den indgåede aftale om korrekturlæsning.

Priser

Prisen for korrekturlæsning følger de gældende priser på det tidspunkt, hvor Korrekturbureauet bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Korrekturbureauet er uden ansvar for, har Korrekturbureauet ret til rente, jf. de til enhver tid gældende renteregler, af det forfaldne beløb pr. måned fra forfaldstid, og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for korrekturlæsning senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Korrekturbureauet, har Korrekturbureauet, ud over rente som anført ovenfor, ret til at: (i) beholde allerede korrekturlæste tekster, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (ii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud og ordrebekræftelse

Korrekturbureauets tilbud er gældende i ti dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Korrekturbureauet i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Korrekturbureauet, medmindre Korrekturbureauet meddeler kunden andet.

Aftaler om korrekturlæsning sker skriftligt mellem kunden og Korrekturbureauet via e-mail. Aftalen skal indeholde oplysning om, hvilken korrekturtype der rettes efter, pris, betalingsbetingelser og leveringsdato.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på korrekturlæsning uden Korrekturbureauets skriftlige accept.

Reklamation

Hvis kunden mod forventning finder fejl, der burde have være rettet, får kunden refunderet det beløb, som kunden har betalt for den pågældende side, eller, hvis der er fejl på flere sider, refusion af beløbet for de pågældende sider, hvor der er fundet fejl. Fejl gælder ikke tilfælde, hvor der er tale om eksempelvis ord, der kan staves på to forskellige måder.

Reklamation ved fejl skal ske senest 72 timer efter Korrekturbureauets levering af dokumentet, hvorefter retten til reklamation og tilbagebetaling af beløb, jf. ovenstående, bortfalder. Reklamation skal ske via e-mail til mail@korrekturbureauet.dk.

Levering

Hvis Korrekturbureauet forventer en forsinkelse i leveringen af en opgave, informerer Korrekturbureauet hurtigst muligt kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Der aftales en kompensation for forsinkelsen, som aldrig kan udgøre mere end prisen for den aftalte korrektur.

Leveringstid

Kortere tekster på op til ti sider leveres som udgangspunkt inden for en til to dage. Længere tekster leveres typisk inden for tre til otte dage afhængigt af opgavens omfang. Under alle omstændigheder er det en god idé at sende mig tekst til korrekturlæsning i så god tid som muligt inden deadline.

Aflysning eller senere levering af opgave til læsning

Såfremt du ikke har mulighed for at levere din tekst til korrekturlæsning inden for den aftalte tid, beder jeg om besked så hurtigt som muligt, så jeg kan frigive plads til og prioritere andre opgaver. Såfremt en opgave aflyses på aftalt leveringsdag, tages forbehold for gebyr.

Fortrolighed

Alle opgaver løses naturligvis i fuld fortrolighed.

Ansvar

Korrekturbureauet kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af det fremsendte materiale fra kunden og læser alene korrektur på dette.

Korrekturbureauet er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Korrekturbureauets kontrol, og som Korrekturbureauet ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Persondata

Korrekturbureauet registrerer ikke personfølsomme oplysninger og videregiver ikke oplysninger til tredjemand. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer m.v. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation og er ikke personfølsomme oplysninger.

I henhold til persondataloven har den registrerede ret til oplysning om, hvilke data der opbevares, og til at få data slettet eller korrigeret. Såfremt kunden ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan kunden til enhver tid kontakte Korrekturbureauet.

bottom of page